Trouwgedicht | Ik moat dy noch wat freegje

Geplaatst op Geupdate op

Wolst my by myn namme neame
Altyd witte hoe ik hyt
Wolst altyd oan my tinke
Efkes stil stean by wa ik bin

Mei ik my feilig fiele yn dyn earmen
En hoopje datsto dat nea ferjist
Dy siere mei in blom
Dy’t dy optilt en blier makket


Kin ik dyn noas verleide mei myn swietens
Dy drage op myn hannen
Ik moat dy noch wat freegje
En sizze watsto al lang fan m
y wist.