Trouwen in Heerenveen

Ik moat dy noch wat freegje

Geplaatst op Geupdate op

Wolst my by myn namme neame
Altyd witte hoe ik hyt
Wolst altyd oan my tinke
Efkes stil stean by wa ik bin

Mei ik my feilig fiele yn dyn earmen
En hoopje datsto dat nea ferjist
Dy siere mei in blom
Dy’t dy optilt en blier makket


Kin ik dyn noas verleide mei myn swietens
Dy drage op myn hannen
Ik moat dy noch wat freegje
En sizze watsto al lang fan m
y wist.

Wij zijn ment-to-be

Geplaatst op Geupdate op

Wij zijn ‘ment to be’
Als harmonie die zich verbindt in onze akkoorden
Waarbij de taal die we spreken
Verstomd in een goddelijk zijn

Wij zijn ‘ment to be’
Als een geschenk aan de wereld
Dat niemand anders kan geven
Onszelf te zijn bij elkaar

Wij zijn ‘ment to be’
En dat zal ons altijd onze weg doen vinden
We volgen hetzelfde pad
Delen ons leven tot in eeuwigheid.

‘In de kern van ons zijn
stroomt onze liefde constant’

De takomst temjitte

Geplaatst op Geupdate op

Fanôf dy earste blik
Dy earste eagopslach
It gefoel fan túskomme
Fan rêst en romte
Fan weze wa asto bist
Mei tuskenromte yn it tegearre wêzen

As twa yn ien
Op de wyn dy’t je dûnsje lit
Op in golvende see
Fan grien wuivend gers
Dêr bist tegeare mear as de som der dielen

Dêr binne wy tegeare
Gewoan tegeare
It makket net út wat
Hoe en wêr
Mar binne wy tegeare
Tegeare mei elkoar

En is de sin fan it libben
It sin hâlde yn it libben
Mei de kop derfoar
En omsjen as it nedich is
De takomst temjitte

Trouwen in tijden van Corona

Geplaatst op Geupdate op

logo-de-Kroon

Afstand houdend
dragen we elkaar
heel dichtbij
liefdevol in ons hart
als een onzichtbare draad
van voelbare verbinding.

Twee-harten-sterretjes

Vrij naar het coronagedicht van Margriet Kroeze
www.coronagedicht.nl

Boek | Monument van de Maand Heerenveen

Geplaatst op

Monument van de Maand Heerenveen

Ik ben op zoek naar het boekje
Monument van de Maand ‘Crackstate Heerenveen’.

Open Monumentendag 2019 | Crackstate

Geplaatst op Geupdate op

Trouwzaal Crackstate Word
Zaterdag 14 september 2019

Tijdens de Open Monumentendag Heerenveen
stond het Ja-woord centraal in de authentieke trouwzaal van Crackstate te Heerenveen.

Open Monumenten Logo