Zoekers van het licht | Haiku

Geplaatst op Geupdate op

 Haiku Zoekers van het licht

 zoekers van het licht
vinden het licht bij elkaar
het licht van binnen

Uit de haiku bundel: Rite de passage | kennis wordt wijsheid
© Leonard Bouwhuis

Betiid moarnsbrogje

Geplaatst op Geupdate op

Sy is de iennige gast
De katten lizzen te spinnen op de sprei
It hiele doarp leit noch op in ear

Hy yn syn fluch oanlutsen jeans
Stiet mei syn rêch leund
Tjjin it kofjesetapparaat
Yn de keuken

En ûnferwachs swaait de sliepkeamerdoar iepen
En dèr stiet hy
Mei in teeblèdsje fol bôlle en mei tee en kofje
Nei safolle jier bliuwt har hert in spronkje meitsjen.

logo_hartjes

En dat dit nog mar protte jieren sa troch gean mei!