150

Midsimmerwyn

Geplaatst op Geupdate op

midsimmerwynEfkes stilstean
Om dy hinne sjen

De greide ynrinne
En de bisten begroetsje

Swaaie nei de minsken dy foarby fytse
Harkje nei de midsimmerwyn

De kachel brânt
De bern komme lâns en bringe harren libben mei
Wy diele ús passys
Genietsje fan de ûndergeande sinne

Litte ús mei fiere op de elementen fan de natuer
Ús túskommen is in feest fan wolkom en tegearre gean.

wolkom