Eifeltoren

Mien himelske kar

Geplaatst op Geupdate op

de eifeltoren

De missie is helder
De toer sa heech
De himel sa ûnberikber
Boppe myn holle
Dat ik de maat net begryp

Dochs klim ik fierder
Higtegrinzen oertreffend
Mei treden ontelbaar en steil
Sjoch hoe sy klimt en laket
Dat ik har wille net begryp

Se nimt my mei
Myn kwetsberens nimt ta
De izeren dame blykt mild stemd
In útdaging foar wa bemind
Myn himelske kar

Doe ferdwûn myn eangst
Ik sloech myn earmen om har hinne
Frege om har hân
Taseine har trou
Tegearre himels heech.

hartjes eifeltoren