trouwgedicht

De takomst temjitte

Geplaatst op Geupdate op

Fanôf dy earste blik
Dy earste eagopslach
It gefoel fan túskomme
Fan rêst en romte
Fan weze wa asto bist
Mei tuskenromte yn it tegearre wêzen

As twa yn ien
Op de wyn dy’t je dûnsje lit
Op in golvende see
Fan grien wuivend gers
Dêr bist tegeare mear as de som der dielen

Dêr binne wy tegeare
Gewoan tegeare
It makket net út wat
Hoe en wêr
Mar binne wy tegeare
Tegeare mei elkoar

En is de sin fan it libben
It sin hâlde yn it libben
Mei de kop derfoar
En omsjen as it nedich is
De takomst temjitte

Verbinden in verscheidenheid

Geplaatst op Geupdate op

Vooraan in ons leven vertellen wij elkaar
Een heldergroene mening
Waar we achter staan

We geloven in een samenleving
Zoals de natuur ons dat leert
Dat lucht en zon zijn van iedereen

Die gelijkheid van ‘er is voor iedereen evenveel’
Vurig verlangen, ruimtelijke lucht, ondersteunend water en helende aarde
En de prachtige diversiteit die dat oplevert

Wij zijn als zonlicht in de kamer
Wij zijn als hart & ziel
En verbinden ons in verscheidenheid.

Wy biede romte

Geplaatst op Geupdate op

wy biede romte
Flak, grien, terpenlân
Wêr plaknammen as lieten sjonge
It lân dat ús hert docht slaan 

Fryslân, lân fan mienskipssin en om utens
Fan oerienkomsten en langen nei frijheid
Om’t wy it witten te behâlden 
 

Dêr bouwe wy ús hûs
Libje wy ús ferhaal en biede wy romte oan elkoar
Om troch te fertellen op ús eigen unike wize. 

lint-strik

Geef hart aan je welkom

Geplaatst op

namaste

Open je vizier
Bedenk zelf, doe samen
Beschrijf wat je denkt
Leef wat je voelt

Ruim je kast op
Houd een plank vrij
Geef hart aan je welkom
Om samen door het leven te gaan 

Droom niet over je leven
Leef je droom
Houd de deur open
Dek de tafel voor meer

Zolang de sterren schijnen
Valt er nog veel lief te hebben
God weet dat jullie het waard zijn
En . . . geef niet op.

don't give up

Where we embrace

Geplaatst op

vlinders-met-mexico-en-nederlandThree days in a row
Were enough for us to connect
Our two worlds together 

We walk along the coast line
Our waves have no boundaries
Our coasts form one sea

Where we embrace
The wind whispers our names
And brings us together in harmony.

aarde-de-vorm-van-hart-de-wereld

Onze chemie

Geplaatst op Geupdate op

chemie - knip

Onze liefde voor elkaar is niet van ons
Maar van onze chemie
Onze tijd raakt nooit opgelost
Zoekt altijd naar verbinding
Een lach, een schouder, een thuis

Het kan voldoende zijn open te zijn over
Wat in ons gebeiteld zit
Dingen die niet stromen
Vinden jaren later uitkomst bij elkaar
Winter kantelt en lente volgt

Harten spreken en herinneren zich
Wat niet verloren mag gaan
Die verbinding maakt ons één
De chemie is geen garantie
Soms verandert ineens het leven door een spontane kus.

kusje op je hart - knip

Skouder oan skouder

Geplaatst op Geupdate op

Wasto yn dyn hert -Knip

Asto mei dyn holle fiele kist
En mei dyn hert tinke
Dan is thús wêr dien hert is
En kinsto dysels weze wêrsto bist

Dan kin der neat fout gean
Allinne oars dan ferwachte
Dan kinsto tegearre dûnsje en boartsje
Jimme wei fine en yn it ljocht stean

Yn de tradysje fan jim âlders
Gean jim fierder, skouder oan skouder
En meitsje jimme bûtengewoan resultaat
En fiere it libben!

Gewoan omdat - Knip